O NAMA AKTIVNOSTI GOSTI N0V0STI GALERIJA KONTAKT English
 
Prva godina edukacije (uvodni kurs)

Osnovni ciljevi tokom prve godine edukacije su ovladavanje bazičnim teorijskim konceptima iz sistemske porodične terapije; sagledavanje porodične disfunkcionalnosti u sistemskom kontekstu; upoznavanje sa specifičnim tehnikama intervenisanja u odnosu na bazične sistemske škole; prepoznavanje različitih oblika porodične disfunkcionalnosti u porodičnom sistemu; sticanje i razvijanje savetodavnih praktičnih veština u sistemskom intervenisanju (analiza protokola i prikaza slučaja); upoznavanje sa modelima timskog i koterapijskog rada.

Sadržaj programa prve godine obuhvata sledeće teme:

  • Normalni procesi u porodici
  • Životni ciklusi razvoja porodice
  • Genogram
  • Opšta teorija sistema – bazični koncepti
  • Transgeneracijski porodični pristup (Boven)
  • Strukturalni porodični pristup
  • Strateški porodični pristup
  • Milanska škola sistemske porodične terapije
  • Predispitna radionica
  • Ispitna radionica

Osnovni metod rada je grupni-interaktivni rad radioničarskog tipa. Predvidja se realizacija  ukupno 11 jednodnevnih radionica tokom školske godine (u ritmu jedamput mesečno). U prvoj godini teorijski deo nastave obuhvata uvodna teorijska predavanja edukatora a praktični rad sa "simuliranim" porodicama (role play- igranje uloga). 

Program edukacije je prilagodjen i namenjen stručnjacima multidisciplinarnih timova (soc.radnici, pedagozi, specijalni pedagozi, lekari). Moguća veličina grupe je u rasponu od 10 do 20 učesnika. U cilju uspostavljanja kontinuiteta u radu grupa je zatvorenog tipa.

 

Lični rad
Program edukacije iz sistemske porodične terapije, a tokom prve godine edukacije, predvidja i lični rad u individualnom ili grupnom kontekstu sa terapeutom po izboru. Tim edukatora očekuje da edukanti prilože potvrdu o ličnom radu (minimum broj sati je 50).

Očekuje se da polaznici po završenom uvodnom kursu ovladaju osnovnim sistemskim znanjima, tehnikama i veštinama neophodnim za suportativni rad sa porodicama, da razviju sposobnost da sistemski razumeju porodicu i da se upoznaju sa osnovnim intervencijama sistemske savetodavne prakse.   

Po položenom ispitu prve godine edukanti dobijaju sertifikat kojim se potvrdjuje uspešno završena prva godina. 

 


 


NOVOSTI

Upis u prvu godinu edukacije u Beogradu
13. oktobar 2017. godine

eap

efta


ASOCIJACIJA SISTEMSKIH TERAPEUTA

Kralja Milana 4,
11 000 Beograd, Srbija

e-mail:
astcentar@gmail.coms

 
European Association
for Psychotherapy
European Family Therapy Association
Training Institutes Chamber